Etkinlikcim.com Müşteri Kullanım ve Lisans Koşulları

İşbu kullanım koşulları (“Koşullar”) Etkinlikcim Dijital Etkinlik ve Yatırımcılık Anonim Şirketi (“Şirket”) ile kendilerine Şirket tarafından hizmet sunulan müşteriler (“Müşteri(ler)”, Şirket ile birlikte, müştereken, “Taraflar”) arasında, Şirket tarafından sunulacak hizmetler ile ilgili olarak geçerli olan kural ve koşulları koymaktadır.

1. HİZMETLER

Şirket, her türlü etkinlikle ilgili olarak, lojistik ve sair hizmetler almak isteyen Müşteriler ile söz konusu hizmetleri verecek olan kişi, kurum ve kuruluşların bir araya gelmesine aracılık hizmetleri (“Hizmetler”) etmekte olup, söz konusu Hizmetler, Müşteriler ile söz konusu hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirmek için bir platform oluşturmaktan ibarettir. Bu platform, internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde ve sair her türlü ortamda oluşturulabilir.

2. SİSTEM

  • Şirket tarafından gerekli görülen kayıt aşamalarından geçilerek sisteme giriş yapılır.
  • Etkinlik kategorisi seçilir.
  • Seçilen kategori için listelenen etkinlik mekanlarından seçim yapılır.
  • Söz konusu etkinlik ve mekanlar için ihtiyaç duyulabilecek tedarikçilerden seçim yapılır.
  • Etkinlik mekanları ve tedarikçiler, sistem dahili ve/veya haricinde, Müşteri’ye teklif iletirler.
  • Müşteri, ilgili mekanlar ve tedarikçiler ile mutabık kalması halinde, dilediği lojistik hizmetleri ilgili mekanlar ve tedarikçilerden alabilir.
  • Sistemin ödeme opsiyonu sunması halinde, mekanlar ve tedarikçilere yapılacak ödemeler, sistem üzerinden de yapılabilir.

3. GENEL KURALLAR

Her bir Müşteri, Hizmetler’i kullanırken ve/veya Şirket’in sistemine giriş ve/veya kayıt yaparken, verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Her bir Müşteri için kullanıcı adı, şifre ve sair unsurlardan oluşan üyelik bilgileri kullanılması söz konusu olabilir. Müşteri’nin bunları unutması ve/veya kaybetmesi halinde, Şirket, bunların Müşteri’ye iletilmesi için destek verecek olmakla birlikte, bunların unutulması ve/veya kaybedilmesi nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sistem içerisinde, farklı aşamalar ve zamanlarda, çeşitli üyelik planları, paketleri ve benzerleri sunulabilir. Müşteri’nin ilgili her bir plan, paket ve benzeri için kabul etmiş olacağı şartlar, ayrıca geçerli olacaktır.

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak çerezler (cookies) ve sair unsurlar kullanabilir. Hizmetler’in sunumu sırasında Şirket’in sistemi ile Müşteriler’in Hizmetler’i kullandığı cihazlar arasındaki veri iletişimi ve depolaması Şirket’in takdirindedir.

Müşteri, Hizmetler’i, sadece Şirket’in etkinlikcim.com web sayfası üzerinden ve Şirket’in öngördüğü şekilde, Şirket’in sunduğu sistemler üzerinden kullanabilir.

Taraflar, Şirket’in teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Şirket’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek (elektrik kesintisi gibi) durumlar nedeniyle veya bunlardan tamamen bağımsız olarak ve Şirket’in tek taraflı takdirine bağlı olarak, Hizmetler’in tam ve eksiksiz sunulamaması ve/veya Hizmetler’de kesinti olması halinde, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı konusunda mutabık kalmışlardır. Bu doğrultuda, Şirket, Hizmetler’in olabilecek en iyi şekilde sunulmasını amaçlamakla birlikte, bu konuda Müşteri’ye herhangi bir şekilde herhangi bir taahhüt vermemekte, özellikle de herhangi bir sonuç sorumluluğu üstlenmemektedir.

Hizmetler’in mobil platformlar üzerinden sunulması halinde, bu platformları kullanan Müşteriler’in mobil cihazlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde, Şirket nezdindeki üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi ve kullanılmasından, Müşteriler şahsen sorumlu olup bu tip bir durumda Şirket’i olaydan haberdar etmedikleri sürece, bu durumun kendileri açısından bir risk oluşturabileceğini ve Şirket’in, Müşteriler’in bu tip bir durumda uğrayabilecekleri zarar ve ziyanlardan herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler. Her halükarda, Müşteriler, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları (kullanıcı ismi ve şifre gibi) unsurların ve araçların güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

Şirket, Hizmetler’in sunumu, Hizmetler’in ve Şirket’in uygun gördüğü mekanlar ve tedarikçilerin promosyonu, kampanyalar ve benzer hususlarla ilgili olarak, Müşteri’nin kendisine detaylarını vermiş olduğu iletişim bilgilerini kullanarak Müşteriler ile iletişime geçebilir.

Şirket, her bir Müşteri’nin kendisine vermiş olduğu iletişim bilgilerini, mekanların ve tedarikçilerin ilgili Müşteri’ye teklif ve hizmet sunabilmesi adına, söz konusu mekanlar ve tedarikçilerle paylaşabilir.

Şirket, sisteminin kullanılması ile oluşabilecek tüm verilerin tüm fikri haklarına sahip olup, Müşteriler’in kişisel anlamda belirlenmesine neden olmayacak herhangi bir şekilde, bunların işlendiği demografik ve sair raporlar, analizler ve istatistikler düzenleme, bunları kendisi için kullanma ve/veya üçüncü kişilere bedel karşılığında veya bedelsiz şekilde kullandırma, devretme ve/veya satma hakkını haizdir.

Müşteriler, Şirket’in sunduğu Hizmetler’i istismar edebilecek, kötüleyebilecek, kendilerine veya üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayabilecek veya Şirket’e ve/veya etkinlikcim.com web sayfası üzerinde bulunan herhangi bir mekana ve/veya tedarikçiye herhangi bir şekilde zarar verebilecek herhangi bir işlem veya eylemde bulunmamayı beyan ve taahhüt ederler.

Hizmetler’den yararlanan Müşteriler, Hizmetler’i hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Müşteriler’in Hizmetler ile ilgili olarak, işbu Koşullar’a ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Şirket doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her bir Müşteri, Şirket’in mobil sitesi ve sair platformlarında bulunabilecek unsurlar dahilinde, Şirket’in ve/veya bir üçüncü şahsın, ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edebilecek şekilde, mevcut resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

Müşteri, Hizmetler’i kullanmak ve/veya Şirket’in sistemlerine giriş yapmakla birlikte, Şirket’in, kendisiyle Hizmetler ile ilgili iletişime geçmesini / geçebileceğini peşinen kabul eder.

Şirket, Hizmetler çerçevesinde, Müşteriler ile mekanlar ve/veya tedarikçiler arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, sadece aracılık etmekte ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına sahip olmakta, mekanlar ve/veya tedarikçiler tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kontrol etme hakkını haiz olmadığı gibi, kontrol etme yükümlülüğünde de değildir. Şirket, bu doğrultuda, mekanlar ve/veya tedarikçiler tarafından sunulacak hizmetlerin öngörüldüğü ve/veya anlaşıldığı şekilde yerine getirilmemesi ve/veya bunların parasal ve sair karşılıklarının ödenmemesi ve/veya ödenmiş tutarların iade edilmesi veya edilmemesi ve/veya bunlardaki herhangi bir kanuna aykırılık durumu da dahil, Müşteriler ile mekan sahipleri ve/veya tedarikçiler arasındaki herhangi bir eksiklik, tazminat yükümlülüğü ve/veya cezai yükümlülük doğurabilecek durum, ihtilaf, hareket, kasıt, ihmal ve/veya zarardan sorumlu olmayıp, bu tip herhangi bir husustan doğabilecek herhangi bir hukuki duruma da taraf değildir. Müşteri ile mekanlar ve/veya tedarikçiler arasındaki tüm iletişim ve ilişki sadece Müşteri ile mekanlar ve/veya tedarikçilerin sorumluluğunda ve takdirindedir.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirket, her bir Müşteri’ye ait olan ve ilgili Müşteri tarafından Şirket’in sistemlerine giriş ve Hizmetler’in alınması sırasında Şirket’e verilmiş olan bilgileri, Hizmetler’in sunulması, Hizmetler’in kalitesinin artırılması, Şirket’in iş ve çözüm ortaklarının Hizmetler ile ilgili vereceği desteğin alınabilmesi ve benzer durumlar ve nedenler ve işbu Koşullar altında öngörülen haller dışında, kanuni herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacaktır. Her halükarda, Şirket, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, Şirket’in sistemleri dışından kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Müşteri ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Şirket, uygun görmesi halinde, söz konusu gizlilik politikasını detaylandıracağı ayrı bir “gizlilik politikası” içeriği de oluşturabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET

Şirket’in Hizmetler’i sunarken kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Şirket’e aittir veya Şirket’in, bunlar üzerinde, kanuni ve/veya sözleşmesel hakları bulunmaktadır. Müşteri, Hizmetler’i, Şirket’e ait bilgileri ve Şirket’in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece Hizmetler’in Şirket’ten alımı sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Müşteri, Şirket’in izni olmaksızın, Şirket’in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturamaz.  


Şirket’in, Hizmetler’i, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Hizmetler’in sunumuna veya tanıtımına dair; ve/veya Hizmetler’le herhangi bir şekilde ilgili olmak üzere sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil, tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. KOŞULLAR ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, herhangi bir şart, izin ve/veya onaya bağlı olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Koşullar’ı (Hizmetler’e dair sistem, adımlar ve sair her türlü unsur özellikle dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesi ve/veya mobil sitesi ve sair platformlar üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşullar’ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, herhangi bir Müşteri’nin Hizmetler’i kullanması üzerine, otomatik olarak, başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılabilecek tüm durumlarda, Şirket, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nedenle, herhangi bir tür ve herhangi bir nam altında, herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Şirket’in makul kontrolü haricindeki olaylar olarak kabul edilmektedir.

8. YÜRÜRLÜK, SÜRE

İşbu Koşullar, her bir Müşteri için, Şirket’in sistemlerine giriş sırasında işbu Koşullar’ı (ve/veya farklı zamanlarda, işbu Koşullar’ın değişikliklerini) kabul ettiği zamanda ve/veya zamanlarda yürürlüğe girecek olup, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, Şirket, dilediği herhangi bir zamanda dilediği herhangi bir Müşteri’ye hizmet sunmayı durdurma hakkını haiz olduğu gibi, Müşteri’nin işbu Koşullar’a aykırı davrandığı durumlar da dahil her türlü durumda, Şirket’in yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteriler, Hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i (ve temsilcilerini) yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

10. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.